“ZOUMBOULAKIS GALLERIES, 6 KRIEZOTOU” DECO ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ 2007