“ZOUMBOULAKIS GALLERIES, 6 KRIEZOTOU” GB MAGAZINE 2013